EDISI-1: SANG MATAHARI

KEISTIMEWAAN CATATAN SEJARAH BAGINDA RASULULLAH MUHAMMAD SAW

Segala puji bagi Allah yang mengutus para Rasul-Nya dengan membawa keterangan dan petunjuk bagi manusia, tujuannya agar mereka mengeluarkan manusia dari  kegelapan kepada cahaya, dan menunjukkan kepada mereka jalan Allah Yang Maha Agung lagi Terpuji.

Solawat dan salam terucap kepada sebaik-baik Rasul dan semulia-mulia pendakwah; Baginda Nabi Muhammad s.a.w., pamungkas semua rasul. Oleh karena itu Allah menjadikan sejarah hidup Baginda sebagai contoh teladan kepada setiap mukmin dalam semua aspek kehidupan mereka; lingkup kecil maupun besar. Syariat yang dibawa Baginda juga adalah pamungkas segala syariat. Oleh karena itu Allah menjadikan risalah (misi kenabian) Baginda sebagai risalah yang paling sempurna, memenuhi keperluan manusia di berbagai suasana dan zaman.

Solawat dan salam juga terucap kepada para sahabatnya yang membawa petunjuk lagi berbakti; golongan yang dikaruniai Allah memperoleh fitrah kebenaran aqidah dan keagungan pengorbanan. Lantaran itu Allah memuliakan mereka melalui tanggungjawab menyampaikan risalah Islam kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Mereka sanggup mengalirkan darah dan meninggalkan tanah air demi memperjuangkan risalah Islam. Mereka melakukan semua itu sehingga berhasil menunaikan tanggungjuwab yang diamanahkan, menyampaikan risalah, memberikan nasihat kerana Allah dan Rasul-Nya. Mereka memiliki jasa kepada kemanusiaan yang tidak mampu digambarkan. Setiap orang Islam terhutang budi kepada mereka sehingga hari Kiamat. Semoga keridhaan Allah menjadi milik mereka dan milik siapa saja yang mencintai mereka serta memperjuangkan panji-panji dakwah Islam selepas mereka hingga hari kiamat.

Setiap individu Islam, terlebih para pendakwah, ulama dan para ahli agama (fuqaha), seharusnya mebaca, memahami, dan senantiasa meneliti sejarah hidup Baginda Nabi Muhammad s.a.w., supaya mereka memiliki kemuliaan lantaran mengambil teladan dari Rasulullah s.a.w.. Agar mereka juga mampu membuka pintu kejayaan dakwah Islam kepada manusia dan mendapat keridhaan Allah serta segala amalnya diterima. Mudah-mudahan mereka mendapat kemuliaan berada bersama Rasulullah Muhammad s.a.w. di dalam surga yang abadi. Sesungguhnya Allah berfirman:

“Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya,dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang sunagi-sungai mengalir dari bawahnya, mereka kekal di dalamnya; dan itulah kejayaan yang amat besar. (An-Nisa’: 13)

Dengan mempelajari sejarah hidup Baginda Rasulullah Muhammad s.a.w., setiap individu Islam akan membawa nilai-nilai dan pendidikan sejarah hidup Baginda ke dalam jiwa mereka. Hasilnya, sikap istiqamah, perjalanan hidup yang bersih dan usaha-usaha perbaikan terhadap kondisi hidup yang mereka lakukan akan menjadi teladan bagi manusia. Hingga seolah-olah Baginda Rasulullah s.a.w. hidup dalam kehidupan umat Islam, seperti cahaya matahari yang menyinari kegelapan kehidupan mereka. la memberikan kekuatan kepada hati, akal dan tingkah laku mereka. Lantaran itu kemurniaan, istiqamah dan idealisme masyarakat Islam dapat dikembalikan. Sekaligus bakal menempatkan mereka sekali lagi di persada kepimpinan dan kemuliaan atas bangsa-bangsa di dunia. Firman Allah Taala mengenai umat Islam dapat dicapai sekali lagi:

“Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman).” (Ali ‘Imran: 110).

Catatan sejarah hidup Baginda Nabi Muhammad s.a.w. mempunyai berbagai keistimewaan, sehingga siapa saja mau mempelajarinya akan mendapatkan kepuasan hati, akal dan nilai sejarah. Lebih-lebih, mempelajari catatan sejarah Baginda  ini juga menjadi kemestian bagi ulama, para pendakwah Islam dan penganjur perbaikan masyarakat. Mempelajari catatan searah Baginda ini menjamin mereka mampu menyampaikan Syariah kepada orang ramai dengan pendekatan yang menarik. Menerapkan nilai sejarah Baginda juga akan membuka hati dan jiwa manusia untuk menerima dakwah Islam. Dengan itu, perbaikan masyarakat yang diseru oleh para penganjur kebaikan akan  lebih menghampiri kejayaan dan lebih menepati sasaran. Selanjutnya kami ringkaskan keistimewaan catatan sejarah Baginda Nabi s.a.w. sebagai berikut:

Pertama: catatan sejrah Baginda Nabi Muhammad s.a.w. istimewa lantaran ia merupakan catatan yang menceritakan sejarah nabi utusan Allah ataupun sejarah keagungan seorang tokoh perbaikan manusia yang paling sahih. Catatan sejarah Rasulullah s.a,w. telah kita terima melalui susur jalur ilmiah yang paling tepat dan paling pasti. Susur jalur ilmiah ini tidak memberi ruang untuk kita meragui kebenaran peristiwa besar dan penting yang telah terjadi. Catatan sejarah yang sahih lagi tiada keraguan sedikitpun ini, tidak terdapat dalam catatan sejrah rasul-rasul Allah terdahulu. Sejarah Nabi Musa a.s. yang ada pada hari ini, telah bercampur aduk antara peristiwa-peristiwanya yang sahih dengan pemalsuan dan pindaan yang dimasukkan oleh Yahudi. Kita tidak dapat merujuk kepada Taurat yang ada kini untuk memahami sejarah Nabi Musa a.s. yang sebenar-benarnya. Banyak pengkritik Barat meragui kandungan safarnya (surah-surah dalam Taurat). Sebagian mereka memutuskan secarapasti bahawa sebagian safar itu tidak ditulis pada masa Musa a.s. hidup atau segera selepas kematiannya. la hanya ditulis setelah berlalu tempo masa yang lama tanpa diketahui siapakah penulisnya. Fakta ini saja sudah cukup menyebabkan kesahihan catatan sejarah Nabi Musa a.s. yang terdapat di dalam Taurat diragui.

Justru itu, orang Islam tidak dapat beriman dengan kesahihan sejarahnya Nabi Musa a.s. melainkan apa yang telah dinyatakan dalam al-Quran al-Karim dan Sunnah Nabawiyyah yang sahih. Hal yang sama juga diperkatakan terhadap catatan sejarah Nabi Isa a.s.. Injil-injil yang dipedomani secara rasmi oleh gereja-gereja Kristiani, hanya diperakui selepas beratus-ratus tahun  ematian al-Masih. Tanpa kewajaran ilmiah yang semestinya, Injil- injil ini dipilih daripada ratusan Injil yang tersebar luas di tangan penganut Kristen ketika itu. Apalagi, hubungan Injil-injil ini dengan penulisnya tidak disahkan melalui susur jalur ilmiah yang memuaskan hati. la tidak diriwayatkan dengan sanad (hubungan langsung antar penutur riwayat) yang bersambung hingga kepada penulisnya. Para pengkritik Barat juga berselisih mengenai sebaian nama-nama penulis tersebut, siapakah mereka? Pada zaman manakah mereka hidup?

Jika keraguan-keraguan ini timbul terhadap catatan sejarah rasul-rasul selaku tokoh agama yang tersebar luas di dunia sekarang ini, keraguan yang lebih kuat berlaku terhadap catatan sejarah tokoh-tokoh agama dan ahli falsafah lain yang bilangan pengikutnya di dunia mencapai ratusan juta orang. Contohnya, Buddha dan Confucious. Kisah hidup mereka tidak mempunyai asal-usul yang diperakui dari kaca mata kajian ilmiah. la hanyalah diambil secara tergesa-gesa oleh para pendengar sesama pengikut mereka. Setiap generasi menambah riwayat generasi sebelumnya. Mereka menambah riwayat-riwayat berunsur legenda dan dongeng yang tidak dapat dipercayai oleh akal yang cerdas dan bebas dari fanatisme kepada agama-agama itu. Oleh karena itu, kita dapati catatan sejarah yang paling sahih dan paling diterima secara mutawatir (hubungan sambung-menyambung secara langsung dan terus-menerus) ialah catatan sejarah Baginda Nabi Muhammad, Rasulullah s.a.w.

Kedua: Kehidupan Rasulullah s.a.w. pada setiap peringkat hidupnya amat jelas; sejak perkawinan bapa Baginda, Abdullah dengan ibu Baginda, Aminah sehingga Baginda s.a.w. wafat. Kita mengetahui banyak perkara tentang kelahiran, zaman kanak-kanak, zaman remaja, sumber mata pencaharian Baginda sebelum kenabian dan pengembaraan-pengembaraannya ke luar Makkah sehinggalah Allah rnengutuskannya sebagai Rasul yang mulia. Kita juga mengetahui secara lebih detil, jelas dan sempurna setiap hal-ihwal Baginda selepas perutusan tersebut dari tahun ke tahun. Ini menjadikan sejarah Baginda s.a.w. jelas dan terang-benderang seumpama matahari. Sebagaimana kata sebagian pengkritik Barat: Muhammad s.a.w. satu-satunya tokoh yang lahir di bawah sinaran matahari. Fenomena seperti ini tidak mudah didapati di kalangan mana-mana rasul yang terdahulu. Kita tidak tahu sesuatu pun tentang Nabi Musa a.s. ketika zaman kanak-kanak, zaman remaja maupun sumber mata pencahariannya sebelum kenabian. Kita hanya mengetahui sedikit saja berkenaan kehidupan baginda Musa a.s. selepas kenabian. Ini tidak memberi gambaran sempurna berkenaan keperibadiannya kepada kita. Hal yang sama diperkatakan tentang Nabi Isa a.s. Kita tidak mengetahui apa-apa tentang zaman kanak-kanaknya melainkan apa yang diceritakan oleh Injil-injil hari ini. Injil menceritakan bahawa bagindaIsa a.s. telah memasuki haikal Yahudi dan berbincang dengan pendita-penditanya. Inilah satu-satunya kejadian yang disebutkan tentang zaman kanak-kanaknya. Selanjutnya, kita tidak mengetahui hal-ihwal beliau selepas kenabian melainkan peristiwa yang berkaitan dengan dakwah dan sedikit tentang cara hidupnya. selain dari itu adalah perkara yang dilitupi kabus tebal. Lalu dii manakah kedudukan pengetahuan-pengetahuan tentang baginda Musa a.s. dan baginda Isa a.s. terebut dibanding dengan pengetahuan-pengetahuan tentang Baginda Nabi Muhammad s.a.w. yang disebutkan oleh sumber-sumber yang melimpah dan sahih? Sumber-sumber mengenai Nabi yang terakhir ini menyebutkan secara detil kehidupan peribadi Rasul kita seperti makan, bangun, duduk, pakaian, rupa bentuk, gaya, percakapan, interaksi dengan keluarga, ibadat, solat dan pergaulan Baginda dengan para sahabatnya. Bahkan pendetilan dalam menceritakan sejarah Baginda hingga ke tahap mereka mampu menyatakan kepada kita bilangan uban di kepala dan janggut Baginda s.a.w..

Ketiga: Sejarah Rasulullah s.a.w. menceritakan perjalanan hidup seorang manusia yang dimuliakan Allah dengan risalah-Nya. Namun ia tidak mengeluarkan Baginda daripada sifat kemanusiaannya. Kehidupan Baginda tidak disertakan dengan dongeng-dongeng, juga tidak ditamba-tambah dengan sifat ketuhanan, baik sedikit maupun banyak. Apabila kita bandingkan hal ini dengan cerita-cerita yang diriwayatkan oleh orang Kristen tentang perjalanan hidup Isa a.s., penganut Buddha tentang Gauthama Buddha, penyembah berhala tentang tuhan sembahan  ereka, akan jelas kepada kita perbedaan nyata antara Sejarah Baginda s.a.w. dan sejarah mereka. Lantaran perbedaan ini, ia memberi kesan jangka panjang kepada tingkah Iaku kemanusiaan dan kemasyarakatan pengikut-pengikut mereka. Dakwaan ketuhanan kepada Isa a.s. dan Gauthama Buddha menyebabkan mereka berdua tidak boleh menjadi contoh teladan kepada manusia dalam kehidupan peribadi dan kemasyarakatannya.

Sebaliknya, Muhammad s.a.w. akan terus menjadi model manusia yang kamil (sempurna) kepada siapa saja yang ingin hidup bahagia dan mulia dari segi diri, keluarga dan suasana lingkungan sekitaranya. Oleh yang demikian, Allah Taala berfirman dalam kitab-Nya yang mulia:

Sungguh-sungguh, bagi kamu ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik, yaitu bagi orang yang senantiasa mengharapkan (keridhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat. (Al-Ahzab: 21)

Keempat: Sejarah Rasulullah s.a.w. meliputi setiap sudut kemanusiaan yang dimiiiki manusia. Ia menceritakan kepada kita perjalanan hidup Muhammad s.a.w. selaku pemuda yang amanah dan berakhlak mulia, yaitu sebelum Allah memuliakan Baginda dengan risalah-Nya. Sejarah itu menceritakan kepada kita perjalanan hidup Rasulullah sebagai pendakwah kepada Allah yang mencari cara paling efektif untuk memastikan dakwahnya diterima. Ia juga meriwayatkan Baginda sebagai pendakwah yang mencurahkan tenaga dan usaha yang maksimum untuk menyampaikan risalahnya. Begitu juga, ia menceritakan kepada kita perjalanan hidup Baginda sebagai ketua Negara Madinah yang menyusun asas sistem ampuh dan jitu untuk negaranya. Baginda melindungi negaranya itu dengan penuh waspada, ikhlas dan jujur. Ini menjamin negara tersebut untuk berjaya. Sejarah itu menceritakan kepada kita perjalanan hidup Baginda Rasul sebagai seorang suami dan bapak yang melimpahkan sikap belas-kasih, hubungan yang baik serta memberi perbedaan jelas antara yang mana hak dan mana kewajipan untuk suami, isiteri dan anak-anak. Ia juga menceritakan perjalanan hidup Baginda Rasul selaku pendidik dan pemberi arahan yang mendidik para sahabat Baginda dengan pendidiknn yang ideal. Baginda memindahkan nilai-nilai pendidikan itu dari rohaninya sendiri ke dalam rohani mereka, dari jiwanya kepada jiwa mereka. Ini mendorong mereka untuk mencoba mencontoh Baginda dalam sehalus-halus perkara hingga ke sebesar-besar perkara. Begitu juga, sejarah Baginda menceritakan kepada kita perjalanan hidup Sang Rasul selaku seorang teman yang melaksanakan  kewajiban persahabatan serta memenuhi komitmen dan adab-adabnya. Ini menjadikan para sahabat Baginda mengasihinya sebagaimana mereka mengasihi diri mereka sendiri. Bahkan melebihi kasih mereka kepada keluarga dan kaum kerabat mereka. Sejarah Baginda juga menceritakan kepada kita perjalanan hidup Sang Rasul sebagai seorang pahlawan yang berani, panglima perang yang tangguh, politikus yang berjaya, tetangga yang amanah dan pengikat janji yang jujur. Pendek kata: Sejarah Rasulullah s.a.w. meliputi semua aspek kemanusiaan dalam masyarakat. Ini menjadikan Baginda Rasul contoh teladan yang baik untuk setiap pendakwah, panglima, bapak, suami, kawan, pendidik, politikus, ketua negara dan seterusnya…

Kita tidak dapati keseluruhan kesempurnaan seperti ini atau hampir sama dengannya dalam catatan sejarah yang masih kekal pada kita; catatan sejarah berkenaan sejarah hidup rasul-rasul terdahulu, pengasas agama dan falsafah yang terdahulu maupun yang terkemudian. Baginda Musa a.s. adalah model pemimpin umat yang telah menyelamatkan umatnya dari belenggu pengabdian. Sejarah baginda Musa a.s. hanya menerangkan kepada kita kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang sesuai untuk misi itu saja. Akan tetapi kita tidak dapati dalam sirah baginda Musa a.s. itu, keterangan yang boleh dijadikan contoh teladan kepada pahlawan perang, pendidik, politikus, kepala negara, bapak, atau suami.

Baginda Isa a.s. pula menjadi model seorang pendakwah yang zuhud, meninggalkan dunia dalam keadaan dia tidak mempunyai harta, rumah atau barang. Namun dalam catatan sejarah hidupnya yang terdapat di tangan orang-orang Kristen, beliau tidak mewakili seorang panglima perang, ketua negara, bapak, atau suami (kerana dia tidak menikah), pengonsep perundangan, atau lain-lain lagi seperti yang ditunjukkun oleh Sejarah Baginda Muhammad s.a.w.. Perihal yang sama berlaku pada Buddha, Confucious, Aristotle, Plato, Napoleon dan lain-lain lagi tokoh-tokoh sejarah. Mereka hanya layak menjadi contoh teladan (sekiranya mereka layak menjadi contoh teladan) untuk satu aspek dari berbagai aspek kehidupan, yaitu dalam bidang yang mereka tekuni dan terkenal dengannya. Satu-satunya manusia dalam sejarah yang boleh menjadi contoh teladan untuk semua golongan, semua pemilik berbagai bakat dan semua manusia ialah  baginda Rasul Muhammad s.a.w..

Kelima: Sejarah Muhammad s.a.w. adalah satu-satunya sejarah yang memberi dalil yang tidak diragui tentang kebenaran risalah dan kenabian Baginda kepada kita. Ia adalah perjalanan hidup  seorang manusia yang sempurna. Baginda mengarungi kehidupan bersama dakwahnya dengan mendapat kejayaan demi kejayaan; bukan dengan cara peristiwa-peristiwa pelik yang melanggar adat kebiasaan mahupun mukjizat. Bahkan semata-mata dengan cara yang normal. Baginda s.a.w. berdakwah, lalu disakiti, tetap menyampaikan risalah, seterusnya memperolehi penyokong. Jika terpaksa berperang, Baginda berperang. Baginda seorang yang bijaksana dan mendapat taufiq dalam kepimpinannya. Ketika hampir wafat, dakwah Baginda telah berkembang meliputi seluruh semenanjung tanah Arab. Dakwahnya tersebar melalui cara iman (keyakinan), bukan dengan cara paksaan atau kemenangan perang.

Bagi siapa yang mengetahui pegangan dan budaya masyarakat Arab ketika itu, penentangan mereka melalui berbagai cara sehingga ke tahap merancang pembunuhun Baginda, mengetahui  ketidak seimbangan kekuatan Baginda dengan pihak lawan dalam setiap pertempuran yang Baginda menangi, mengetahui tempo masa yang terlalu singkat dalam menyampaikan risalah sehingga kewafatan Baginda yaitu 23 tahun, semua ini memberikan keyakinan bahawa Muhammad adalah benar-benar pesuruh Allah. Karunia Allah kepada Baginda seperti tabah, kekuatan, upaya-upaya mempengaruhi dan kemenangan juga menunjukkan Baginda benar-benar seorang nabi. Allah tidak akan mendukung siapa saja yang mendustakan-Nya. Dukungan Ilahi ini adalah dikungan yang unik dalam sejarah.

Sejarah Rasulullah s.a.w. membuktikan kepada kita kebenaran risalah Baginda hanya melalui bukti-bukti logis yang dapat diterima akal. Mukjizat yang berlaku bukanlah faktor utama orang Arab beriman dengan dakwah Baginda. Bahkan kita tidak dapati Baginda mempunyai mukjizat yang menyebabkan orang kafir yang ingkar menjadi beriman kerana mukjizat tersebut. Walau bagaimanapun, mukjizat berbentuk material tetap menjadi hujah dalam berhadapan dengan mereka yang menyaksikannya. Suatu yang pasti bahawa orang Islam yang tidak pernah melihat Nabi s.a.w. dan tidak pernah menyaksikan mukjizat materialnya, mereka beriman dengan kebenaran risalah Baginda hanya kerana bukti-bukti logis yang pasti dan masuk akal yang menunjukkan kebenaran dakwaan kenabiannya. Di antara bukti tersebut ialah: al-Quran al-Karim. Ia merupakan mukjizat yang dapat diterima oleh akal. Mukjizat ini menyebabkan setiap manusia berakal lagi bersikap adil dan insaf pasti beriman dengan kebenaran dakwah kerasulan Muhammad s.a.w.. Ini berbeda sama sekali dengan sejarah para nabi terdahulu yang disimpan oleh para pengikutnya. Sejarah para nabi terdahulu menunjukkan kepada kita bahawa orang banyak beriman setelah melihat mukjizat material dan perkara pelik yang menyalahi adat yang berlaku, kepada rasul-rasul tersebut. Mereka beriman tanpa meletakkan akal sebagai hakim dalam menilai prinsip-prinsip dakwah para rasul tersebut, seterusnya tunduk kepadanya. Contoh paling jelas ialah sejarah baginda nabi Isa a.s.. Dalam al-Quran, Allah menceritakan kepada kita bahawa antara tonggak utama yang Allah berikan kepada nabi Isa a.s. untuk meyakinkan orang Yahudi tentang kebenaran risalahnya ialah dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta, merawat orsng sakit, menghidupkan orang mati serta memberitahu kaumnya apa yang mereka
makan dan apa yang tersimpan di rumah mereka. Sesungguhnya Semua ini berlaku dengan izin Allah Azzawajalla. Mukjizat-mukjizat ini menjadi penyebab orang banyak beriman kepada Nabi ‘Isa secara beramai-ramai. Inilah yang diriwayatkan oleh kitab-kitab Injil kepada kita. Namun, mereka beriman dengan baginda Isa a.s. bukan sebagai rasul, bahkan sebagai tuhan dan anak tuhan (Maha suci Allah dari perkara ini). Inilah yang diceritakan oleh al-Quran kepada kita.

Selepas pemergian baginda nabi Isa a.s., agama Kristien tersebar melalui perkara luar biasa dan pelik yang menyalahi adat kebiasaan. Safar Kerja Rasul-Rasul menjadi bukti utama kepada  perkara ini. Sehingga kita boleh katakan bahawa agama Kristen yang diimani oleh pengikutnya adalah agama yang tertegak di atas perkara luar biasa dan pelik yang menyalahi adat kebiasaan, bukan di atas keyakinan akal yang rasional.

Di sini kita dapat melihat kistimewaan yang jelas dalam sejarah Baginda Rasul Muhammad s.a.w.. Tidak ada seorangpun yang beriman dengan Baginda disebabkan melihat mukjizat yang menyalahi adat kebiasaan. Bahkan dia beriman disebabkan keyakinan akal dan jiwa. Sekiranya Allah memuliakan Rasul-Nya s.a.w. dengan mukjizat yang menyalahi adat kebiasaan, ia hanyalah penghormatan kepada Baginda s.a.w.. Ia juga bertujuan mendiamkan penentangnya yang sombong. Siapa saja yang meneliti al-Quran al-Karim, dia akan dapati dalam usaha meyakinkan manusia, al-Quran bergantung kepada budi bicara akal, penyaksian pancaindera terhadap kebesaran ciptaan Allah, juga pengetahuan sempurna berkenaan Rasul Muhammad s.a.w. yang buta huruf. Buta huruf Baginda Rasul s.a.w. menjadikan al-Quran yang dibawanya sebagai bukti kebenaran risalah Baginda s.a.w. Allah Taala berflrman dalam surah al-Ankabut:

“Dan mereka berkata “Mengapa tidak diturunkan kepada (Muhammad) mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?” Jawablah (wahai Muhammad): “Sesungguhnya (urusan menurunkan) mukjizat-mukjizat itu adalah tertentu bagi Allah, dan aku hanyalah seorang Rasul pemberi peringatan ancaman yang jelas nyata” (Patutkah mereka meminta mukjizat-mukjizat yang lain?) tidakkah cukup bagi mereka bahawa Kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan itu mengandungi rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.” (Al-Ankabut: 50-51)

Apabila orang-orang kafir Quraisy melampaui batas dengan menuntut mukjizat dari Rasulullah s.a.w. sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, Allah memerintahkan Baginda menjawab:

“Katakanlah (wahai Muhammad): “Maha Suci Tuhanku! Bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?” (Al-Isra’: 93)

Perhatikan perkara ini dalam surah al-Isra’ yang bermaksud:

“Dan mereka berkata: “Kami tidak sekali-kali akan beriman kepadamu (wahai Muhammad), sehingga engkau memancarkan mata air dari bumi, untuk kami. Atau (sehingga) engkau  empunyai kebun dari pohon-pohon tamar dan anggur, kemudian engkau mengalir-kan sungai-sungai dari celah-celahnya dengan aliran yang terpancar terus-menerus. Atau (sehingga) engkau gugurkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana yang engkau katakan (akan berlaku); atau (sehingga) engkau bawakan Allah dan malaikat untuk kami menyaksikannya. Atau (sehingga)  engkau mempunyai sebuah rumah terhias dari emas; atau (sehingga) engkau naik ke langit; dan kami tidak sekali-kali akan percaya tentang kenaikanmu ke langit sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya.

“Katakanlah (wahai Muhammad): “Maha Suci Tuhanku! Bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul?” (Al-Isra’: 90-93) Demikianlah al-Quran menetapkan secara terang dan jelas bahawa nabi Muhammad s.a.w. adalah manusia dan rasul. Dalam membenarkan dakwaan kerasulan Baginda, al-Quran tidak bergantung kepada perkara yang menyalahi adat kebiasaan dan mukjizat, bahkan hanya berdailog dengan akal dan hati.

“Maka barangsiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya, nescaya Dia melapangkan dadanya (membuka hatinya) untuk menerima Islam.” (Al-An’am: 125)

Sumber rujukan Sirah Nabi s.a.w.
Hanya terdapat empat sumber rujukan utama Sirah Nabi s.a.w yang diperakui:
1. Al-Quran al-Karim
Al-Quran merupakan sumber rujukan asasi yang kita cedok daripadanya Sirah Nabi s.a.w.. Al-Quran al-Karim telah menyingkap kehidupan Nabi s.a.w. semasa kecil:
Bukankah Dia mendapati engkau yatim piatu lalu Dia memberikan perlindungan? Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar), lalu Dia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu – Al-Quran)? (Ad-Dhuha: 6-7) www.mykonsis.org 11 Al-Quran juga memaparkan akhlak Baginda yang mulia dan terpuji:

Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia. (Al-Qalam: 4).
Al-Quran turut membicarakan tentang keperitan dan sikap degil yang dihadapi oleh
Baginda s.a.w. di jalan dakwah. Al-Quran juga menyebut tentang beberapa gelaran yang
diberikan oleh orang musyrik kepada Baginda demi menyekat agama Allah ‘Azza wa Jalla
daripada tersebar, seperti ahli sihir dan orang gila. Selain itu, al-Quran juga memaparkan
hijrah Rasul s.a.w., serta membentangkan pertempuran-pertempuran penting yang Baginda
lalui selepas Hijrah. Antaranya Perang Badar, Uhud, Ahzab, Perdamaian Hudaibiyah,
Pembukaan Makkah dan Perang Hunain. Al-Quran juga memperkatakan tentang sesetengah
mukjizat Baginda seperti mukjizat Isra’ dan Mi’raj.
Ringkasnya al-Quran telah membicarakan banyak peristiwa dalam Sirah Rasul s.a.w..
Oleh kerana al-Quran1 merupakan kitab paling dipercayai di atas muka bumi dan terbukti
kebenaran secara mutawatir, seorang manusia yang berakal tidak sepatutnya terfikir untuk
meragui nas-nas dan kekukuhan fakta sejarahnya. Oleh itu, peristiwa-peristiwa sirah yang
didedahkan oleh al-Quran ini secara mutlak dianggap sebagai sumber sirah paling sahih.
Namun dapat diperhatikan bahawa al-Quran tidak menyingkap peristiwa sirah secara
terperinci, tetapi sekadar menyentuhnya secara ringkas. Dalam membicarakan sesuatu
purtempuran perang, al-Quran tidak menyatakan sebab-sebab berlaku peperangan tersebut,
bilangan orang Islam dan orang musyrik yang terlibat, mahupun bilangan tentera yang
terbunuh atau ditawan di kalangan orang musyrik. Ia sekadar membincangkan pengajaran
perang dan pedoman yang boleh diambil. Demikianlah sikap al-Quran dalam setiap kisah
berkenaan para nabi dan umat terdahulu. Oleh itu kita tidak boleh berpada dengan hanya
bergantung kepada nas-nas al-Quran yang berkaitan dengan Sirah Nabi s.a.w. untuk
mendapatkan gambaran kehidupan Rasul s.a.w. yang lengkap.
2. Sunnah yang Sahih
Sunnah Nabi s.a.w. yang sahih terkandung dalam kitab karangan para imam hadis yang
diakui kejujuran mereka lagi dipercayai di dunia Islam. Kitab-kitab itu ialah:
Kitab Sunan Sittah (enam buah kitab hadis): Iaitu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim,
Sunan Abu Daud, Sunan an-Nasaie, Sunan at-Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah. Begitu juga
kitab al-Muwatto’ karangan Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad. Kitab-kitab ini,
terutamanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berada di tangga teratas dari aspek kesahihan,
dipercayai dan pembuktiannya. Sementara kitab-kitab lain mengandungi hadis-hadis sahih
dan hasan. Sesetengahnya juga mengandungi hadis daif.
Sebahagian besar kisah kehidupan Nabi s.a.w., peristiwa, peperangan dan amalan
Baginda terkandung dalam kitab-kitab ini. Daripadanya, kita dapat membentuk pemikiran
yang menyeluruh berkenaan Sirah Rasul s.a.w. (sekalipun ia kadang-kadang tidak saling
melengkapi). Antara perkara yang meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap
kitab-kitab ini ialah, hadis-hadisnya telah diriwayatkan dengan sanad yung bersambung
hingga kepada para sahabat r.a.. Merekalah yang bergaul dengan Rasulullah dan sentiasa
bersama Baginda. Allah juga telah memenangkan agamaNya melului mereka, Rasulullah
s.a.w. sendiri yang mendidik mereka. Oleh itu mereka adalah generasi paling sempurna
dalam sejarah. Sama ada dari segi keluhuran akhlak, kekuatan iman, kejujuran percakapan,
ketinggian roh dan kesempurnaan akal. Dengan ini, setiap hadis yang mereka riwayatkan
www.mykonsis.org 12
daripada Rasul dengan sanad yang sahih dan bersambung, kita wajib menerimanya sebagai
satu hakikat sejarah tanpa ragu lagi.
Para orientalis yang mempunyai misi tersembunyi cuba meragukan kesahihan kitab-kitab
sunan yang berada di hadapan kita ini. Mereka turut disokong oleh orang Islam yang menjadi
pengikut mereka. Mereka mempunyai pegangan agama yang rapuh dan terpengaruh dengan
Barat dan cendikiawannya. Tujuan mereka semua ialah meruntuhkan Syariah dan
menimbulkan keraguan terhadap peristiwa dalam Sirah. Namun Allah yang
bertanggungjawab memelihara agamaNya, telah menyediakan golongan yang menolak
kebatilan dan tipu daya tersebut sehingga menjerut batang leher mereka sendiri. Dalam buku
saya, as-Sunnah wa Makanatuha min at-Tasyri al-Islami (Sunnah dan Kedudukannya Dalam
Perundangan Islam), saya telah dedahkan penat lelah ulama kita menyaring Sunnah Nabi
s.a.w.. Saya juga menyenaraikan beberapa kekeliruan yang ditimbulkan oleh para orientalis
dan pengikut mereka. Kemudian saya bahaskan melalui perbahasan ilmiah. Saya berharap
kepada Allah agar memberi ganjaran pahala kepada saya kerana usaha tersebut. Juga, semoga
Allah memasukkannya dalam lembaran suratan amalan kebaikan saya pada hari
pembentangan amalan
3. Syair Arab pada Zaman Kerasulan
Tidak diragui bahawa orang musyrik telah menyerang Rasul s.a.w. dan dakwah Baginda
melalui lidah para penyair mereka. Ini memaksa orang Islam menjawabnya melalui lidah para
penyair mereka pula seperti Hasan bin Thabit, Abdullah bin Rawwahah dan lain-lain lagi.
Buku-buku sastera dan sirah yang ditulis selepas zaman itu mengandungi banyak syair-syair
sebegini. Melalui syair-syair ini, kita dapat membuat kesimpulan tentang fakta-fakta
berkaitan suasana persekitaran s.a.w. hidup dan dakwah Islam mula lahir.
4. Kitab-kitab Sirah
Pada mulanya kisah dalam Sirah Nabi s.a.w. hanya merupakan hadis-hadis yang
diriwayatkan oleh para sahabat r.a. kepada generasi selepas mereka. Sesetengah sahabat
memberikan perhatian khusus terhadap setiap peristiwa yang berlaku dalam sirah Nabi s.a.w.
dan pendetailannya. Kemudian, para tabien menukilkan riwayat-riwayat ini dan mencatatnya
dalam lembaran simpanan mereka. Sesetengah mereka memberi perhatian khusus terhadap
usaha ini, contohnya: Aban bin ‘Othman bin ‘Affan r.a (32-105H) dan ‘Urwah bin az-Zubair
bin al-‘Awwam (23-93H). Contoh di kalangan tabien kecil pula iulah, Abdullah bin Abu
Bakar al-Ansori (meninggal dunia pada 135H), Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri
(50-124H) yang mengumpulkan sunnah pada zaman ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz hasil
perintahnya, juga ‘Asim bin ‘Umar bin Qatadah al-Ansori (meninggal dunia 129H).
Kemudian keprihatinan terhadap Sirah telah berpindah kopada generasi selepas mereka,
sehingga generasi ini menulis sirah dalam penulisan yang khusus (diasingkan daripada
bidang yang lain). Di antara pengarang awal Sirah yang paling terkenal ialah Muhammad bin
Ishaq bin Yasar (Ibnu Ishaq) (meninggal dunia 152H). Jumhur ‘ulama dan para ahli hadis
bersepakat mengatakan beliau thiqah, kecuali Malik dan Hisyam bin ‘ Urwah bin az-Zubair.
Diriwayatkan bahawa Malik dan Hisyam mempertikaikan beliau. Namun, kebanyakan ‘ulama
muhaqqiqin menafsirkan tindakan kedua-dua orang ‘alim besar ini mempertikaikan
kethiqahan Ibnu Ishaq adalah disebabkan persengketaan peribadi yang berlaku di antara
mereka.
Ibnu Ishaq pula telah menulis kitab al-Maghazi. Kitab ini mengandungi hadis-hadis dan
riwayat-riwayat, yang (didengarnya sendiri di Madinah dan Mesir. Dukacitanya, kitab ini
tidak sampai kepada kita. la telah hilang bersama kitab-kitab lain yang hilang daripada
warisan ilmu kita yang kaya. Akan tetapi, kandungan kitab itu masih kekal terpelihara.
www.mykonsis.org 13
Kerana Ibnu Hisyam telah meriwayatkannya dalam kitab sirah beliau daripada jalan riwayat
gurunya, al-Bakka-ie, salah seorang murid Ibnu Ishaq yang terkenal.
Sirah Ibnu Hisyam
Beliau ialah Abu Muhammad Abdul Malik bin Ayyub al-Himyari (dikenali dengan
Ibnu Hisyam). Membesar di Basrah dan meninggal dunia pada tahun 213 atau 218H
mengikut perbezaan riwayat. Ibnu Hisyam telah menulis kitab as-Sirah an-Nabawiyah. Kitab
ini mengandungi peristiwa sirah yang diriwayatkan oleh gurunya, al-Bakka-ie daripada Ibnu
Ishaq, di samping peristiwa sirah yang beliau riwayatkan sendiri daripada guru-gurunya. Iaitu
riwayat yang tidak disebut oleh Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya. Beliau telah menyebut
riwayat Ibnu Ishaq yang tidak menepati citarasa ilmunya dan yang dikritiknya. Kitab ini
muncul sebagai sumber Sirah Nabi s.a.w. yang paling amanah, paling sahih. dan paling teliti.
Ia diterima oleh orang ramai menyebabkan mereka terus menamakan kitab itu dengan nama
beliau; Sirah Ibnu Hisyam. Kitabnya ini telah disyarahkan oleh dua orang ‘alim diri Andalus:
as-Suhaili (508-581H) dan al-Khusyani (535-604H)
Tobaqot Ibnu Saad
Beliau ialah Muhammad bin Saad bin Mani’ az-Zuhri (dikenali dengan Ibnu Saad).
Lahir di Basrah pada 168H dan meninggal dunia di Baghdad pada 230H. Beliau adalah
seorang penulis kepada Muhammad bin ‘Umar al-Waqidi (130-207HJ, ahli sejarah yang
terkenal dalam bidang kisah-kisah peperangan dan sirah. Ibnu Saad menyusun tulisannya
dalam kitabnya, at-Tobaqot (selepas menulis tentang Sirah Rasul a.s. dengan menyebut
nama-nama sahabat dan tabien mengikut lapisan generasi (tobaqot), kabilah dan kawasan
mereka. Kitab beliau, at-Tobaqot dianggap antara sumber awal sirah yang paling dipercayai
dan faktanya paling terpelihara dengan dinyatakan latar belakang sahabat dan tabien.
Tarikh at-Tobari
Abu Jaafar Muhammad bin Jarir at-Tobari (224-310H). Seorang imam, faqih, ahli
hadis dan pengasas mazhab fiqh yang kurang tersebar. Penulisan beliau di bidang sejarah,
tidak terbatas kepada Sirah Rasul a.s., bahkan sejarah umat-umat sebelumnya. Beliau
menyediakan bahagian yang khusus untuk Sirah Baginda a.s., seterusnya menyambung
perbicaraan tentang sejarah negara-negara Islam sehingga beliau hampir meninggal dunia.
Apa yang diriwayatkan oleh at-Tobari boleh dijadikan hujah dan dipercayai. Walau
bagaimanapun, banyak riwayat dhaif atau batil yang beliau sebut, beliau berpada dengan
menyandarkan riwayat tersebut kepada perawinya. Ini kerana puda zaman beliau, orang
ramai mengenali perawi tersebut. Contohnya, apa yang diriwayatkan daripada Abu Mikhnaf.
Abu Mikhnaf adalah seorang pengikut Syiah yang taksub. Namun begitu at-Tobari banyak
memasukkan riwayat beliau ke dalam tulisannya dengan cara menyandarkan riwayat tersebut
kepada Abu Mikhnaf. At-Tobari seolah-olah melepaskan tanggungjawab riwayat tersebut dan
meletakkannya ke bahu Abu Mikhnaf.
Perkembangan penulisan Sirah
Kemudian, penulisan Sirah terus berkembang. Sesetengah aspek telah ditulis secara
khusus dan berasingan seperti, Dala-il an-Nubuwwah (Tanda-tanda Kenabian) oleh al-
Asbahani, Syama-il al-Muhammadiyyah (Perwatakan Muhammad) oleh at-Tirmizi, Zadul
Ma’ad (Bekalan ke Tempat Kembali) oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, as-Syifa’
(Kesembuhan) oleh Qadhi ‘Iyadh dan al-Mawahib al-Ladunniyah (Bakat-bakat Kurniaan
Tuhan) oleh al-Qastoluni. Ia disyarah dalam lapan jilid oleh az-Zarqani yang meninggal pada
tahun 1122H.
Demikianlah, ‘ulama masih terus menulis berkenaan Sirah ar-Rasul a.s. dengan cara
www.mykonsis.org 14
moden yang diterima oleh citarasa anak-anak masa kini. Di antara kitab paling terkenal pada
zaman moden kita ialah kitab Nur al-Yaqin fi Sirah Sayyid al-Mursalin oleh Syeikh
Muhammad al-Khudhori rahimahullah. Kitabnya telah mendapat sambutan yang baik dan
diputuskan untuk dipelajari di sekolah-sekolah agama di kebanyakan ceruk rantau Alam
Islami.

Ilmu Sanad, Tradisi Istimewa Sejarah Islam

Ilmu sanad adalah sebuah tradisi ilmiah yang hanya dimiliki oleh umat Islam. Tidak ada umat, dari agama dan ras manapun yang memiliki tradisi ilmiah ini. Ahli hadits menyusun rumusan keilmuan ini dengan kaidah-kaidah detil yang mengagumkan.

Isnad atau sanad adalah silsilah nama-nama perawi (pewarta) yang membawakan suatu berita tentang hadits Nabi ﷺ atau kejadian-kejadian sejarah. Dinamakan sanad, karena para penghafal menjadikannya acuan dalam menilai kualitas suatu berita atau ucapan. Apakah ucapan tersebut shahih (valid) atau dha’if (tidak valid).

Dalam tradisi Islam sejarah Islam, kita harus membaca sejarah sebagaimana halnya membaca hadits-hadits Rasulullah ﷺ. Tidak mungkin riwayat dari Rasulullah ﷺ diketahui benar atau tidaknya tanpa melalui proses penelitian sanad (silsilah pewarta) dan matannya (teks berita). Para ulama kita memperhatikan nama-nama periwayat dan redaksi ucapan yang mereka riwayatkan. Mereka mengumpulkan setiap redaksi hadits yang diriwayatkan oleh perawi, memilah-milahnya, menghukuminya, dan memisahkan mana yang shahih dan mana yang dha’if. Dengan metode ini, hadits-hadits yang dinisbatkan kepada Rasulullah ﷺ bisa dibersihkan dari kebohongan dan hal-hal buruk yang disisipkan padanya.

Ironisnya, sekarang ini kaum muslimin tidak lagi memperdulikan kualitas kabar, cerita, dan berita yang mereka baca. Mereka lupa tradisi emas yang disusun oleh ulama-ulama mereka. Sebagian umat Islam gandrung dengan tulisan-tulisan modern dan mengenyampingkan karya ulama-ulama mereka. Mereka membaca sejarah dengan mengedepankan keindahan bahasa dan runut alurnya. Tak lagi memperhatikan apakah riwayat yang dinukil buku-buku tersebut benar atau tidak. Padahal Islam memiliki standar yang tinggi dalam menerima berita.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS:Al-Hujuraat | Ayat: 6).

Sanad Adalah Harta Istimewa Kaum Muslimin

Terjaganya hadits Nabi ﷺ hingga saat ini –setelah karunia Allah ﷻ- karena adanya sanad yang bersambung kepada beliau ﷺ. Metodologi ini, Allah ﷻ berikan hanya kepada umat Islam, tidak pada umat yang lain. Kita lihat sejarah-sejarah umat, selain umat Islam, kualitas berita yang mereka kabarkan rapuh sekali. Mereka tidak punya metodologi yang dapat diandalkan untuk menerima ucapan-ucapan nabi mereka. Sehingga terputuslah hubungan mereka dengan para nabi itu, secara ilmiah dan sejarah.

Umat Islam berbeda. Umat ini pemilik tunggal metodologi periwayatan. Berita yang didapat umat ini, diriwayatkan oleh pewarta yang kuat daya ingatnya, jujur, dan amanah dalam menyampaikan berita. Nabi ﷺ telah memberi isyarat bahwa ilmu ini akan kekal di tengah-tengah umatnya. Beliau ﷺ bersabda,

تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ

“Kalian mendengar dan didengar dari kalian. Dan orang-orang yang mendegar dari kalian akan didengarkan.” (HR. Abu Dawud, Bab Fadhl Nasyrul Ilmi 3659).

Urgensi Sanad atau Isnad

Para ulama telah menjelaskan tentang urgensi sanad. Mereka menjelaskan pentingnya ilmu ini dengan pemisalan yang tinggi. Seperti ucapan ulama tabi’in, Muhammad bin Sirin rahimahullah,

إِنَّ هَذَا العِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ

“Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Karena itu, perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian.” (Riwayat Muslim).

Sufyan ats-Tsaury (ulama tabi’ at-tabi’in) rahimahullah mengatakan,

اَلإِسْنَادُ هُوَ سِلَاحُ المُؤْمِنِ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَاحٌ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلُ؟

“Sanad adalah senjatanya orang-orang beriman. Kalau bukan dengan senjata itu, lalu dengan apa mereka berperang?” (al-Majruhin oleh Ibnu Hibban)

Berperang maksudnya, perang argumentasi. Mengkritik orang yang menyampaikan kabar bohong dan membela agama ini dari kepalsuan.

Abdullah bin al-Mubarak (ulama tabi’ at-tabi’in) rahimahullah mengatakan,

اَلإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

“Sanad itu bagian dari agama. Kalau bukan karena Isnad, pasti siapaun bisa berkata apa yang dia kehendaki.” (Riwayat Muslim).

Dengan adanya sanad, setiap orang yang mencatut nama Rasulullah ﷺ atau para sahabatnya dalam suatu nukilan, tidak serta-merta diterma ucapannya. Ucapannya diteliti, dari siapa dia mendengar. Apakah ucapan tersebut memiliki periwayat yang bersambung hingga ke Rasulullah ﷺ atau tidak. Satu per satu nama-nama itu diteliti latar belakang kehidupan mereka, kualitas daya ingatnya, kejujurannya, keshalehannya, dll. Apabila dikategorikan sebagai seorang terpecaya dan memenuhi syarat-syarat lainnya. Barulah nukilannya diterima. Jika tidak memenuhi syarat, maka tidak diterima. Sehingga seseorang tidak bisa berbicara semaunya dalam agama ini.

Ilmu ini bisa diterapkan pada ilmu-ilmu lainnya. Seperti ilmu sastra Arab, sejarah, pengobatan, dll. Dari ilmu ini pula, lahir cabang keilmuan yang lain. seperti, Jarh wa Ta’dil. Apabila seorang pewarta tidak mencukupi syarat, ia di-jarh (dicela). Tidak dinilai layak. Jika si pewarta mencukupi syarat, ia di-ta’dil (dipuji). Dianggap layak beritanya diterima.

Perkembangan Ilmu Sanad/Isnad

Kaum muslimin mulai memperhatikan sanad setelah terjadi musibah pembunuhan Utsman bin Affan radhiallahu ‘anhu. Di masa itu, mulai muncul orang-orang yang memalsukan ucapan. Para ahli hadits pun mengambil sikap untuk membentengi syariat dan sejarah Islam dari dusta dan kepalsuan. Sanda menjadi senjata untuk membantah para pemalsu. Sufyan ats-Tsaury rahimahullah mengatakan, “Ketika para pendusta membuat sanad-sanad bohong, kami bantah mereka dengan tarikh dan nama-nama periwayat.” (Isham al-Bayir dalam Ushul Manhaj an-Naqdu ‘Inda Ahlu al-Hadits, Hal: 80).

Ilmu Sanad Dalam Pandangan Oritentalis

Metodologi para ulama Islalm dalam menetapkan hadits shahih, baik sanadnya (jalur periwayatan) dan matan (teks berita atau hadits) telah membuat kagum para orientalis. Mereka juga mengagumi bagaimana sanad bisa melahirkan keilmuan lain seperti ilmu Ushul Hadits, Jarh wa Ta’dil, dll. Di antara orientalis yang mengagumi ilmu yang hanya dimiliki kaum muslimin ini adalah: Bosworth Smith, George Bernard Shaw, Sprengger, dll. (al-Mustasyriqun wa al-Hadits an-Nabawi oleh Muhammad Bahauddin).

Sprenger, seorang orientalis asal Jerman mengatakan, “Dunia tidak pernah melihat dan tidak akan pernah melihat komunitas seperti umat Islam. Mereka telah mempelajari cabang ilmu hadits, yakni Ilmu Rijal. Mereka meneliti 1,5 juta biografi periwayat.” Komentar Sprenger terhadap kitab al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah karya Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah.

Maurice Bucaille mengatakan, “Telah diketahui, bahwa sumber hukum Islam yang ke-2 (hadits) bersandar pada penukilan lisan. Oleh karena itu, orang-orang pertama yang mengumpulan dan mentrasnkrip perkataan dan perbuatan ke dalam bentuk teks melakukan tugas ini dengan berat. Perhatian pertama mereka tertuju pada detilnya hafalan hadits-hadits di masa kehidupan Nabi. Mereka membukukan nama-nama periwayat yang menukilkan ucapan dan perbuatan Nabi ﷺ. Hingga nama-nama tersebut bersambung sampai kepada generasi pertama, baik dari kalangan keluarga Nabi ﷺ atau sahabat-sahabat beliau yang langsung bertemu dengan beliau ﷺ. Usaha ini dilakukan setelah meneliti satu per satu biografi periwayat. Serta menjauhi periwayat yang diketahui memiliki rekam jejak yang buruk dan tidak jujur. Karena hal ini menunjukkan lemahnya kualitas periwayat yang membawa berita. Sehingga mereka tidak dijadikan rujukan dalam jalur periwayatan hadits. Metodologi ini hanya dimiliki oleh ulama Islam dalam setiap meneliti semua kabar dari Nabi mereka.” (Dirasah al-Kutub al-Muwaddasah fi Dhaui al-Ma’arif al-Hadits oleh Maurice Bucaille).

Seorang pendeta dan orientalis Inggris, David Samuel Margoliouth, yang terkenal memusuhi Islam, ia juga tidak memungkiri betapa selektifnya umat Islam dalam memilih pembawa berita (perawi). Margoliouth mengatakan, “Pantas umat Islam bangga sebangga-bangganya dengan ilmu hadits mereka.” (al-Maqalat al-Ilmiyah Hal 234-253, dinukil dari pengantar al-Ma’rifatu Li Kitab al-Jarh wa at-Ta’dil).

Sanad dan Pencatatan Sejarah

Sejarawan Nasrani asal Libanon, Ahmad Rustum, ketika menulis karyanya Mushthalah at-Tarikh, ia mengakui hebatnya metodologi penukilan berita sejarah dalam tradisi Islam. Bgaimana umat Islam memilah, mana pewarta yang terpecaya dan mana yang bukan sungguh luar biasa. Mana yang adil dan mana yang amanah. Sehingga ia pun mengambil sebagian berita sejarah dari ahli sejarah Islam (Mushtalah at-Tarikh oleh Asad Gabriel Rustum).

Semoga Allah ﷻ merahmati ulama-ulama hadits kaum muslimin. Mereka menjadi perantara kemuliaan umat ini.

Oleh Nurfitri Hadi (@nfhadi07)
Artikel www.KisahMuslim.com

Scroll to Top